لابلای وبهای مختلف درباره گوسفند مطالعه میكردم به مطلب جالبی درباره تعبیر دیدن گوسفند در

خواب دیدم . مطلب جالبی بود  در كل دیدن گوسفند در خواب تعبیر خوبی ، مكنت ، بزرگی و جاه و منفعت دارد پس دعا كنید تو خواب گوسفند ببینید !!

محمدبن سیرین گوید: دیدن گوسفند درخواب، دلیل غنیمت است. اگر بیند كه گوسفند می چرانید، دلیل اینكه بر قومی مهتری یابد. اگر دید كه گوسفند بسیار داشت و دانست كه ملك اوست، دلیل است كه نعمت بسیار حاصل كند. اگر بیند كه گوشت گوسفند پخته می خورد، دلیل كه به قدر آن غنیمت یابد. اگر بیند كه گوسفند بكشت، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد و مال او را بخورد.

ابراهیم كرمانی گوید: اگر در خواب بیند كه بز و میشی داشت، دلیل كه از بزرگی مال حاصل كند. اگر بیند كه شاخهای بز و میش، قوی بود، دلیل كه بیننده خواب توانا شود. اگر بیند كه بز و میش بسیار داشت و دانست كه ملك اوست، دلیل است به قدر آن منفعت یابد و نیز گویند به عدد هر میشی، بزرگی یابد.

جابرمغربی گوید: دیدن میش در خواب، دلیل بر زنی بزرگ است. اگر بیند كه ماده میشی داشت، دلیل كه زنی بزرگ زاده بخواهد. اگر بیند كه گوسفند با او سخن گفت، دلیل ا ست روزی بر وی فراخ شود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن گوسفند درخواب بر پنج وجه است. اول: مهتری. دوم: زنی بزرگ. سوم مال. چهارم:فرمان روا. پنجم: جاه و منفعت یافتن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو. تعبیر قوچ و گوسفند را در جای خود نوشته ام که چون دیدنش ریشه مذهبی و عقیدتی دارد دارای تعبیر خاصی است اما گوسفند ماده و شیرده در خواب غنیمت است و روزی. اگر در خواب ببینید گوسفند فربه ای دارید روزی شما فراخ می شود و نعمت و برکت خواهید یافت. اگر گسی گوسفندی به شما بدهد او شما را متنعم می کند و چنانچه گوسفندی لاغر باشد نشان عسرت است و تنگدستی.اگر گوسفند فربه ای داشته باشید در خواب ببینید آن را می فروشید کفران نعمت می کنید و نشان آن است که به همین علت نعمت و روزی شما تنگ و گرفته می شود ولی اگر گوسفند چاقی را در خواب بخرید بسیار نیکو است و خبر از این است که روزی می یابید و نعمت بر شما زیاد می شود. برخی نوشته اند گوسفند ماده نعمتی است که از سوی یک زن به بیننده خواب می رسد. اگر در خواب ببینید گله هست و شما چوپان آن گله هستید به ریاست و بزرگی می رسید و عده ای به فرمان شما در خواهند آمد که البته این بستگی به شغل و حرفه شما دارد. جوانی در خواب دید که چوپان شده و گله ای گوسفند را در صحرا می چراند. معبر به او گفت:بر قومی مهتری خواهی یافت . سالی چند گذشت. جوان که تصادفا آن معبر را دید به او گفت :به خاطر داری؟ تو یک روز به من گفتی بر قومی مهتری خواهم یافت نه فقط مهمتر یک قوم نشده ام بلکه پدرم را که نان آور خانه بود از دست دادم  معبر پرسید :الان چه می کنی ؟ گفت :دکان پدرم را اداره می کنم و با درآمد همان دکان هم زن و فرزند خودم را هم نان می دهم و هم مادر و چهار خواهر و برادرم را نگه داری می کنم  معبر گفت : پس من خلاف نگفتم چرا که الان مهتر قومی هستی که آن ها چون گوسفندان در پناه تو هستند و چنانچه آن ها را به حال خود واگذاری به وسیله گرگان دریده خواهند شد .به هر حال دیدن گوسفند در خواب نیکو است و گوشت گوسفند نیز نعمت است اما پخته آن بهتر از خام آن است.

لوک اویتنهاو می گوید :

گله ، رمه : بوسیله صرفه جوییهایتان به خوشبختی خواهید رسید

در چراگاه : یک برد در بازی لاتاری

چاق : یک اتفاق خوش

لاغر : لحظات مشکلی خواهید داشت

گله داری کردن : یک شادی در انتظارتان است

 

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گوسفند روزی حلال باشد

1ـ چیدن پشم گوسفندان در خواب ، علامت آن است كه از كارهای خود سود فراوانی به دست خواهید آورد . 2ـ دیدن گلة گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه مزرعه داران به شادمانی و سود فراوانی دست خواهند یافت . 3ـ اگر خواب ببینید گوسفندان گله ای مریض و لاغر شده اند ، نشانة آن است كه به خاطر عملی شدن نقشه هایتان نومید خواهید شد . 4ـ خوردن گوشت گوسفند در خواب ، نشانة آن است كه افراد بدخلق احساسات شما را نادیده خواهند گرفت و به شما اهانت خواهند كرد .

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 فروردین 1390    | توسط: مائده جنگی    | طبقه بندی: ()