تبلیغات
* رویانا * - قانون سازمان دامپزشکی کشور
 
درباره وبلاگ
مدیر وبلاگ : مائده جنگی
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
* رویانا *
دام وطیور
صفحه نخست             تماس با مدیر           پست الکترونیک               RSS                  ATOM
چهارشنبه 18 خرداد 1390 :: نویسنده : مائده جنگی
ماده   1-     به منظورتامین بهداشت دام  کشوروفر آ و رده های مربوط به آن وپیش گیری ومبارزه  با

بیماریهای دامی به موجب این قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تاسیس وجایگزین اداره کل دامپزشکی می گردد.

   سازمان دامپزشکی کشورکه دراین قانون سازمان نامیده می شود دارای شخصیت حقوقی است و وسیله یک نفر رئیس ازبین دامپزشکانی که دارای درجه دکترا باشند به انتخاب وزیرکشاورزی اداره خواهند شد.

  تبصره- سازمان دارای ذیحسابی است که طبق مقررات قانون محاسبات عمومی تعیین خواهد شد.

          ماده2-دراین قانون کلمه دام به حیوانات اهلی –طیور-ماهی –زنبورعسل-کرم ابریشم –حیوانات آزمایشگاهی وحیوانات باغ وحش اطلاق می شود ومقصودازکنترل بهداشتی بازرسی واقداماتی است که ازلحاظ پیش گیری ومبارزه باامراض دامی وبیماریهای مشترک بین انسان ودام لازم وضروری می باشد.

          ماده3-وظایف سازمان به شرح زیر است:

الف- بررسی بیماریهای دامی –شناسائی مناطق ومنابع آلوده وراه سرایت وطرز انتشاربیماریها.

ب-تامین بهداشت دام کشورازطریق پیش گیری ومبارزه بابیماریهای همه گیر و   قرنطینه ای دام.

ج- همکاری باوزارت بهداری درامر مبارزه بابیماریهای مشترک انسان ودام.

د- تاسیس پستهای قرنطینه ای درنوارمرزی وداخل کشور به منظور جلوگیری ازسرایت بیماریهای دامی، همچنین کنترل بهداشتی و ورود وخروج دام وفرآورده های خام دامی که به خارج صادرمی شود.

ه- نظارت بهداشتی چراگاهها،مراتع،آبشخورها ، محل نگهداری دام وسایر تاسیسات مربوط به پرورش دام، همچنین نظارت برکارخانه های تولید خوراک دام ازلحاظ بهداشتی .

و- نظارت بهداشتی کشتارگاهها و کارخانه های تولید وتهیه فرآورده های خام دامی .

 

ز- اظهار نظر ونظارت درمورد ساخت ،ورود وصدور فروش انواع دارو،سرم،واکسن ومواد بیولوژیکی مخصوص دام.

ح- مشارکت درکنفرانس های بین المللی دامپزشکی واعزام نماینده به این کنفرانسها در حدود اعتبارات مصوب وپس ازتاییدوزیر کشاورزی ،همچنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز ومراجع علمی دامپزشکی.

ط- تاسیس وتوسعه شبکه های دامپزشکی ،همچنین تربیت کادر فنی درمناطق ومراکز دامداری کشور.

ی- سایراموری که دراجرای هدفهای مندرج درماده(1) ازطرف وزارت کشاورزی تعیین وبرای اجرا،به سازمان ابلاغ می شود.

         ماده4- کلیه صاحبان ومسئولان نگاهداری دام وکارگاهها وکارخانه ها ومراکز تهیه وآماده کردن فرآورده های خام دامی اعم ازاشخاص وموسسات وشرکتهای خصوصی ویا دولتی یا وابسته به دولت ویا هرنوع شرکت وسازمانی که به نحوی از انحاء به پرورش یانگهداری دام وتهیه وآماده کردن فرآورده های خام دامی اشتغال دارند،موظف به اجرای دستورهای بهداشتی وقرنطینه ای سازمان می باشند.

          ماده5- سازمان ،مکلف است بمنظورمبارزه بابیماریهای دامی وجلوگیری از سرایت وانتشار آنها باموافقت وزارت کشاورزی اقدامات زیر رابعمل آورد:

الف- درهرنقطه ازکشور که لازم بداند به تلقیحات ومعالجات دامی وانجام عملیات بهداشتی وقرنطینه ای اقدام نماید.

ب- برای جلوگیری ازسرایت وانتشار بیماریهای دامی درنقاط مورد لزوم از عبور ومرور ونقل وانتقال دام و فرآورده های خام دامی ممانعت بعمل آورد ومراتب راقبلاً به نحوی که مقتضی بداند به اطلاع صاحبان دام ودرصورت لزوم به اطلاع عموم برساند.

ج- دام بیمار یامظنون به ابتلاء بیماری یاناقل عامل بیماری رامعدوم کند واگرقابل مصرف تشخیص شد،برای ذبح ،به کشتارگاه اعزام دارد وطبق ضوابطی که در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد غرامت بپردازد درصورتی که تمام یاهرقسمت از دام ذبح شده قابل مصرف تشخیص داده شود،بهای آن ازمیزان غرامت مزبور کسرخواهد شد.

 

د- اماکن اشیاء ولوارم وموادآلوده را درصورت لزوم ضدعفونی نمودودر صورتیکه غیرقابل ضدعفونی تشخیص گردید،به نحوی که در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد، با تادیه غرامت خراب یا معدوم نماید.

          ماده 6- اشخاصی که درمواقع بروز بیماریها ی واگیر دامی واعلام لزوم رعایت مقررات قرنطینه ای برخلاف دستورسازمان اقدامی نمایندکه موجبات سرایت بیماری رااز محلی به محل دیگر فراهم کند ویا مانع اجرای وظایف مقرر درماده5 این قانون شوند، به تقاضای سازمان موردتعقیب قانونی قرار گرفته وبه سه تاشش ماه حبس تادیبی ویاپرداخت جریمه نقدی ازپنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هردومجازات،محکوم خواهند شد.

          ماده7- ورود وصدورهرنوع دام زنده،تخم مرغ نطفه دار،اسپرم دام، فرآورده های خام دامی، داروها وسرم ها وموادبیولوژیکی وموادضدعفونی وسموم دامپزشکی وموادغذائی متراکم ومکملهای غذای دام وداروهائی که برای ساخت مواد نامبرده موردنیاز است بایدبا موافقت وزارت کشاورزی صورت گیرد.

          ماده8-هرگاه دام و فرآورده های خام دامی ومواد ذکرشده درماده 7،بعلت آلودگی به بیماریها یافساد،قابل ترخیص نباشددرصورتیکه به تشخیص سازمان ،بتوان آلودگی راازبین برد،اقدامات لازم به هزینه صاحبان آنهاانجام واجازه ترخیص ازطرف ماموران قرنطینه دامپزشکی داده خواهدشدودرغیراین صورت دام یا فرآورده یا موادمورد بحث بوسیله صاحب آنهابرگشت داده شود والا نسبت به اعدام یا امحاءآنهاازطرف مامورین سازمان ،اقدام خواهد شد.

          ماده9- اشتغال به کارتهیه وترکیب وفروش داروهای ساده ،مرکب،واکسنها، سرمها، مواد بیولوژیکی ،موادضدعفونی ،سموم ومواد دیگری که به اشکال مختلف مورد مصرف دامپزشکی قرار می گیرد مستلزم اخذ پروانه ازسازمان است.

          موسسات وشرکت ها وکارگاهها وکارخانه هائی که قبل ازتصویب این قانون برای انجام کارهای بالا تاسیس شده اند،،مکلفند شش ماه از تاریخ تصویب این قانون پروانه لازم را تحصیل نمایند.

 

             ماده10- تاسیس بیمارستان ها ودرمانگاههای دامپزشکی ،همچنین اشتغال به مایه کوبی ودرمان دام مستلزم اخذ پروانه ازسازمان خواهد بود.

درمانگاهها وبیمارستانهای وابسته به دانشگاهها وموسسات آموزشی عالی وتحقیقات مشمول این ماده نخواهند بود.

          بیمارستان ها ودرمانگاههای دامپزشکی که قبل ازتصویب این قانون تاسیس شده اند و اشخاصی که اشتغال به مایه کوبی ودرمان دام داشته اند،مکلفند ظرف شش ماه ازتاریخ تصویب این قانون ،پروانه لازم راتحصیل نمایند.

          ماده11- درصورتی که اشخاصی بدون اخذ پروانه ازسازمان به مایه کوبی ودرمان اشتغال ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرارگرفته وبه سه تاشش ماه حبس تادیبی محکوم خواهند شد.

          ماده12- درصورتی که اشخاصی اعم ازحقیقی یاحقوقی وظائف تعیین شده در مواد 4و6و8و9و10 این قانون را رعایت ننمایند ،ماموران انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد،مذکور اقدام لازم معمول دارندودرصورت تقاضای سازمان ازادامه کار آنها جلوگیری کنند.

          ماده13- سازمان مجازاست درصورت لزوم وسائل ولوازم فنی،داروها،واکسنها، سرمها ، مواد بیولوژیکی ،سموم ومواد ضدعفونی مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی را از داخل ویا راساً ازخارج کشورخریداری وبه قیمت تمام شده یا مجاناًدراختیار متقاضیان مصرف کننده بگذارند.

          ماده14-سازمان مجازاست درقبال انجام خدمات دامپزشکی ،وجوه متناسبی باخدمات انجام شده دریافت نماید.وجوه حاصل ازاین بابت درحساب مخصوصی که درخزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری وصرف هزینه های مربوط به مبارزه بابیماریهای دامی خواهد شد.

          تعیین خدمات ومیزان وجوه طبق آئین نامه اجرائی این قانون خواهد بود.

            ماده15- درصورت بروز بیماریهای واگیر دامی که به طور غیر مترقبه شایع شود وهزینه آن دربودجه سازمان، ،منظور نگردیده باشد،وزارت کشاورزی با استفاده از اختیارات خود موظف به مبارزه فوری است ودولت نیز مکلف است اعتبارلازم را تامین ودراختیار وزارت کشاورزی بگذارند.

        

            ماده16- وزارت دارائی مکلف است اعتبارات هزینه های مربوط به پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی مصوب دربودجه کل کشور را هرسال به اقساط چهارگانه در ابتدای هر فصل در اختیار سازمان بگذارد.

           ماده17-از تاریخ تصویب این قانون کلیه اموال کارمندان ووظائف ومسئولیتها واختیارات اداره کل دامپزشکی وزارت کشاورزی به سازمان منتقل می شود.

          ماده18-بازرسی ومعاینه بهداشتی گوشت درکشتارگاههای کشوراز وظائف سازمان است وشهرداریها وسازمانهای ذیربط مکلفند پرسنل،بودجه واعتبار لازم راطبق آئین نامه اجرائی این قانون دراختیار سازمان بگذارند.

          ماده19- وزارت کشاورزی، مکلف است ظرف سه ماه ازتاریخ تصویب این قانون ،مقررات لازم برای برقراری نظام دامداری کشوررا طی آئین نامه ای،تدوین نموده وبه مجلس تقدیم دارد.

          آئین نامه مزبور پس ازتصویب کمسیونهای مربوط مجلسین قابل اجراء خواهد بود.

          ماده20- قانون تفتیش صحی حیوانات مصوب سال1314 ملغی است.

          ماده21- آئین نامه های لازم برای اجرای مواد این قانون بوسیله وزارت کشاورزی تهیه وپس ازتصویب هیئت وزیران به موقع اجراء گذاشته می شود.

          قانون فوق مشتمل بر بیست ویک ماده ویک تبصره پس ازتصویب مجلس شورای ملی درجلسه روز یکشنبه 2/3/1350 درجلسه روز دوشنبه بیست وچهارم خرداد ماه یکهزار و سیصدوپنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

 

رئیس‌ مجلس‌ سنا، جعفر شریف‌امامی‌

اصل‌ فرمان‌ و قانون‌ در دفتر نخست‌وزیر است‌.

از طرف‌ نخست‌ وزیر

محمود كشفیان‌

5498-16/4/1350

رونوشت‌ : برای‌ اطلاع‌ و اقدامات‌ لازم‌ به‌ اداره‌ كل‌ دامپزشكی‌، ابلاغ‌ می‌گردد.

وزیر كشاورزی‌

ایرج‌ وحیدی‌

 

شرح وظایف شبکه استانی :

 

شرح وظایف اداره كل دامپزشكی - حفظ و حراست از سرمایه دامی كشور از طریق پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دامی و مشرك بین انسان و دام ، توسط واكسیناسیون دوره ای دامها و مبارزه با انگلهای داخلی و خارجی بدن دام توسط خوراندن دارو و سمپاشی دام و جایگاه دامها

- ارتقاء سطح بهداشت عمومی جامعه از طریق نظارت بر روند تولید ، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی و همچنین نظارت بر واردات و صادرات فرآورده های خام دامی

 

پیشگیری ،کنترل ،مبارزه ،ریشه کنی،بررسی ، مراقبت از بیماریهای واگیر دام و بیماریهای مشترک بین حیوان و انسان که به دو بخش تقسیم می شود .

   الف : بررسی ، مبارزه و مراقبت از بیماریهای دامی جهت پیشگیری ،کنترل و ریشه کنی بیماریهای واگیر دام و بیماریهای مشترک بین دام و انسان که به شرح زیر می باشد :

1- بررسی و مراقبت از کلیه بیماریهای واگیر دامی مثل تب برفکی ،شاربن ،جنون گاوی ،طاعون گاوی ، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR ) ، تب کریمه کنگو و .........

2- واکسیناسیون بر علیه بیماریهای واگیر دام مثل آبله ،تب برفکی ، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR ) ، شاربن علامتی ،آگالاکسی و .......

3- واکسیناسیون بر علیه بیماریهای مشترک دام و انسان مثل هاری ، بروسلوز و تست سل در دام و ...........

4- پیشگیری و مبارزه بر علیه انگلهای خارجی مثل میاز ، جرب ،کنه ها، کک ، مگس و شپش ها و حشراتی که به دام و انسان مضر می باشد . در قالب سمپاشی بدن دام ، حمام دادن و سمپاشی جایگاه دام

5- پیشگیری و مبارزه بر علیه انگلهای داخلی بدن دام که شامل نماتدها ،ترماتد و سستد ها با خوراندن داروهای ضد انگل داخلی

6- بررسی و مراقبت و پیشگیری از بیماریهای طیور مثل آنفلوآنزا ،نیوکاسل ، کامبرو ، کلی باسیلوز ،سالمونلوز ، برونشیت ، پاستورلوزو......................

7- بررسی و مراقبت پیشگیری و درمان از بیماریهای زنبور عسل مثل کنه واروا ، نوزوما ، لوک اروپایی و آمریکایی و.....

8- بررسی و مراقبت و پیشگیری ودرمان بیماریهای آبزیان مثل ماهی ومیگوهای پرورشی مثل بیماری لکه سفید میگوو...

9- ایجاد قرنطینه در صورتی که نیاز باشد .

10- نظارت و کنترل بر کارهای بخش خصوصی دامپزشکی مثل درمانگاهها و داروخانه ها و مراکز واکسیناسیون

11-  انجام کارهای درمانگاهی و توزیع دارو و آزمایشگاهی در مناطقی که بخش خصوصی حضور ندارد

 

12- بازدید بهداشتی از اماکن دامی جهت تأسیس و بهره برداری و تمدید پروانه بهداشتی

13- واگذاری قسمت اعظم کارهای داروئی و درمان واکسیناسیون طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و خواهد شد و نظارت و کنترل بر آن توسط بخش دولتی

 

   ب – بخش دوم وظایف کمک به بهداشت عمومی جامعه در قالب نظارت و کنترل بهداشتی فرآورده های خام تولیدی دامی که بشرح زیر می باشد :

     1- بازدید و نظارت بهداشتی در کشتارگاههای دام و طیور با همکاری بخش خصوصی قبل از کشتار و بعد از کشتار دام و طیور

     2- بازدیذ و نظارت بهداشتی بر تولید و عرضه فرآورده های خام دامی مثل قصابیها ،مرغ فروشیها ،ماهی فروشیها ،عمده فروشیها ،رستورانها ،سلف سرویسهای بیمارستانها ، مدارس شبانه روزی و مراکز جمع آوری شیر و کارخانه های شیر پاستوریزه و .....

    3- بازدید و نظارت بهداشتی بر کشتیهای صیادی ،اسکله های صیادی ،کارگاههای بسته بندی فرآورده های خام دامی مخصوصاً آبزیان و سردخانه ها

   4- بازدید و نظارت بهداشتی برکارخانجات خوراک دام ،کارخانجات پودر ماهی و کارخانجات تبدیل ضایعات دامی

   5- بازدید و نظارت بهداشتی بر حمل و نقل دام زنده و فرآورده های خام دامی

   6- واگذاری بخش اعظم از نظارت بهداشتی فرآورده های خام دامی طبق اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود.کنترل و نظارت آن بر عهده شبکه می باشد .

 

 

 

 

نوع مطلب : آشنایی با مراكزدام وطیور، 
برچسب ها : دامپزشکی،
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


 
 
برچسب ها
پیوندها
آخرین مطالب